Uncategorized

In hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. De communiteit groeide met twee zusters. Zuster Maria Fiat arriveerde 14 februari vanuit Berlijn, waar het klooster van de congregatie werd opgeheven. Op 26 juni kwam zuster Maria Scholastica uit Bad Driburg, Duitsland, waar ze vier jaar overste was, naar Utrecht. Een maand later is ze geïnstalleerd als nieuwe overste van de gemeenschap. Zij volgde zuster Maria Confidens op, die haar assistente werd. Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: de zusters in de kloostertuin met een steiger op de achtergrond, noodzakelijk vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het klooster, waar de adventsbrief ook over bericht. Van links naar rechts de zusters Maria Mikaelis, Maria Michelle, Trinitas Maria, Maria Confidens, Maria Scholastica, Maria Visitacion, Maria Fiat.

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben in verband met de naderende Mariafeesten weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. Evenals voorgaande jaren citeren de zusters daarin paus Franciscus. In een toespraak op 15 augustus 2017 sprak hij: "Maria is een voorbeeld van deugden en geloof. Als wij vandaag naar haar opzien bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van haar weg op aarde, danken wij Haar. We vertrouwen aan haar toe de volken die overal ter wereld lijden onder natuurrampen, sociale spanningen of conflicten." Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Biddende HandenDe jaarlijkse 'noveenbrief' voor Pinksteren is weer naar de vrienden van Klooster Cenakel gestuurd. "De Heilige Geest is Degene die zendt. Jezus is de Gezondene, vervuld van de Geest van de Vader. Gezalfd met dezelfde Geest zijn ook wij gezonden als boodschappers en getuigen van vrede." De zusters citeren uit de homilie van paus Franciscus in 2014 tijdens een mis in Amman, de hoofdstad van Jordanië, waarin hij sprak over het werk van de Heilige Geest. Hij voegde er aan toe: "De wereld heeft een heel sterke behoefte aan boodschappers van vrede, getuigen van de vrede! De wereld heeft het nodig. De wereld vraagt ons vrede te brengen en om een teken van vrede te zijn!" In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 27 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

Iedere twee jaar organiseert de koepelorganisatie 'Konferentie Nederlandse Religieuzen' een ‘Open Kloosterdag’. De eerstvolgende wordt gehouden op 15 mei 2022. Een groot aantal kloosters opent dan de deuren voor belangstellenden. Ook Klooster Cenakel is die dag te bezoeken. Om 15.30 uur kan worden deelgenomen aan het getijdengebed in de kapel, waarna in de bezoekkamer een videopresentatie plaatsvindt over het leven van de zusters. Er wordt koffie of thee aangeboden en er zijn zusters voor gesprek. Om 18.00 uur is er tot slot gelegenheid om de gezongen vespers bij te wonen. Foto: een zuster in aanbidding bij het Allerheiligste in de kapel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Palmzondag, 10 april, 10.00 uur: Eucharistieviering.
Witte Donderdag, 14 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 15 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 16 april, 19.00 uur: Paaswake.
Paaszondag, 17 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
Paasmaandag, 18 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

"Laten wij op onze tocht van veertig dagen op weg naar Pasen, Hem in herinnering houden die 'zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis'. ... Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt." Citaten uit een toespraak van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd van 2021. De zusters van Klooster Cenakel putten eruit in hun jaarlijkse brief aan de vrienden van de communiteit voor de vastenperiode op weg naar Pasen. Klik hier om de brief te downloaden. In de komende novenen worden ook gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 17 april: Pasen.

De zusters doen een oproep aan iedereen die Klooster Cenakel een warm hart toedraagt: "Wij vragen bescheiden om uw financiële steun voor de dakrenovatie van onze gebouwen." Na een grondige inspectie van de daken van het klooster en de kapel is geconstateerd dat deze in een zeer slechte staat verkeren en dringend opgeknapt moeten worden. Aan dit project zijn hoge kosten verbonden. "Elke donatie is waardevol en wordt dankbaar aanvaard", zo verzekeren de zusters. Giften zijn belangrijk voor de gemeenschap, niet alleen om in het levensonderhoud te voorzien, maar ook voor de instandhouding van de kloosterpanden.

Financiële bijdrage kunnen worden overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer:
NL44 INGB 0000 2660 75.

Klooster Cenakel is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Klik hier voor de ANBI-gegevens.

christuskindIn hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. "Nog is de corona-pandemie helaas niet ten einde", noteren ze. "Hoeveel leed en eenzaamheid heeft zij in heel de wereld teweeggebracht. Toch mogen we God danken dat wij hier allen gespaard zijn gebleven. We zijn blij en dankbaar dat we weer samen Eucharistie kunnen vieren en dat we ook af en toe bezoek kunnen ontvangen van onze dierbaren." Er werd heel wat gerepareerd en gerenoveerd in 2021. Het pand kreeg een grondige schilderbeurt. Vrijwilligers namen de tuin onderhanden en er kwamen beveiligingscamera's. In de kapel werden de koorbanken in het slotgedeelte aangepast, zodat ze naar het Allerheiligste zijn gericht. Door de gaven van vrienden en weldoeners waren deze projecten mogelijk. Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.