Uncategorized

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus die tijdens de algemene audiëntie van 19 juni 2019 in Rome sprak over Pinksteren. Hij verwees naar de leerlingen van Jezus, die biddend verenigd waren: "Het gebed is de 'long' die adem geeft aan de leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed kunnen wij geen christenen zijn! Het is de lucht, de long van het christelijk leven." In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 14 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht.

Witte Donderdag, 1 april, 17.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 2 april, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 3 april, 19.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 4 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paasmaandag, 5 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

In hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd aan de vrienden van de communiteit vragen de zusters van Klooster Cenakel speciaal aandacht voor Jozef. Ze halen paus Franciscus aan, die met de heilige Johannes Paulus II benadrukt dat "de heilige Jozef, zoals hij liefdevol zorg droeg voor Maria en zich vol ijver en vreugde wijdde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij ook zorg droeg voor het mystieke lichaam, de Kerk, waarvoor de heilige Maagd Maria het voorbeeld en voorafbeelding is en die Jozef ook beschermt en behoedt". Klik hier om de brief te downloaden. Voor de komende novenen in Klooster Cenakel, worden ook ingezonden gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 4 april: Pasen.

De zusters van Klooster Cenakel nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de diensten met Kerstmis en Nieuwjaar.

24 december: nachtmis 20.00 uur (reeds volgeboekt).
Eerste kerstdag: eucharistie 9.00 uur.
Tweede kerstdag: eucharistie 9.00 uur.
Nieuwjaarsdag en Hoogfeest van Maria, Moeder van God: eucharistie 9.00 uur.

Voor alle vieringen dient u zich van te voren aan te melden.
Mondkapjes zijn verplicht.

christuskind"Tijdens het afgelopen jaar mochten we op verschillende wijzen de 'Emmanuel', God met ons, ervaren in ieder van u, door uw gebed, uw steun, uw deelname aan onze missionaire opdracht en het apostolaat van onze eucharistische aanbidding." Dat schrijven de zusters in hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Ze blikken terug op een "zeer bewogen jaar van veel lief en leed, vooral door het coronavirus." Moest vorig jaar afscheid worden genomen van hun Indonesische medezuster Lusia Maria, die als raadzuster in het generale bestuur werd gekozen en verhuisde naar het generalaatshuis in Duitsland, dit jaar "mochten we tot onze grote vreugde onze Filipijnse medezuster Maria Mikaelis in onze gemeenschap verwelkomen", melden ze. "Zo zijn wij weer met 5 zusters. Zij is met 47 jaar onze jongste en een grote steun voor onze gemeenschap." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten ontvangen. De zusters gaan in op het thema 'Onze roeping tot heiligheid'. Ze citeren paus Franciscus: "Thuis, op straat, op het werk, in de Kerk, op elke ogenblik en in jouw levensstaat kan een weg naar heiligheid beginnen. Laten jullie je niet ontmoedigen die weg te gaan. Het is God zelf die ons de genade schenkt." Gebedsintenties kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. Het bijgevoegde gebed opent als volgt: "Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde brengen, waar belediging, vergeving, waar tweedracht heerst, eensgezindheid." De zusters schrijven in de brief gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 22 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

Deze week hebben de zusters van Klooster Cenakel hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd naar de vrienden van de communiteit gestuurd. Ze verwijzen naar de parabel van de zaaier uit het evangelie van Matteüs (13). "We worden eraan herinnerd dat we de grond zijn waarin de Heer onvermoeibaar het zaad van zijn Woord en van zijn liefde uitstrooit", aldus de zusters. "Met welke gesteltenis nemen we het op? We moeten ons de vraag stellen: hoe is ons hart? Op welke ondergrond gelijkt het: op de weg, op de rotsgrond, op de doornstruiken? Het hangt van ons af of we goede aarde worden zonder doornen noch stenen, maar ontgonnen en met zorg bewerkt, zodat ze voor onszelf en voor onze broeders goede vruchten kan voortbrengen." Klik hier om de brief te downloaden. Voor de komende novenen in Klooster Cenakel, worden ook ingezonden gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 12 april: Pasen.

christuskindDe zusters versturen deze week de jaarlijkse adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel. Daarin blikken ze terug op de gebeurtenissen in 2018. Het was een bewogen jaar, waarin herdacht werd ze twintig jaar geleden hun intrek namen in hun Utrechtse klooster. Het voormalig parochiecentrum van de in 1977 gesloopte Sint-Ludgeruskerk was voor de nieuwe bestemming verbouwd. De bijbehorende kapel werd omgedoopt tot 'St. Ludgerus Aanbiddingskapel'. Op 1 juni werd de komst van de zusters naar Utrecht herdacht met een feestelijke Eucharistie, gecelebreerd door Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht. Dit jaar namen de zusters afscheid van hun Indonesische medezuster Lusia Maria, die ze op 13 februari 2018 in hun midden mochten verwelkomen. Zij werd tijdens het generaal kapittel van de congregatie op 18 juni jongstleden als raadzuster in het generale bestuur gekozen en verhuisde naar het generalaatshuis in Duitsland. "Een grote eer voor ons", zo schrijven de zusters in hun adventsbrief, "maar natuurlijk missen wij haar zeer, want we zijn hier nu maar met vier zusters over. We hopen dus dat we binnen niet al te lange tijd een andere zuster erbij zullen krijgen." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.