Auteurs Archief: Peter van Zoest

"Laten wij op onze tocht van veertig dagen op weg naar Pasen, Hem in herinnering houden die 'zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis'. ... Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt." Citaten uit een toespraak van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd van 2021. De zusters van Klooster Cenakel putten eruit in hun jaarlijkse brief aan de vrienden van de communiteit voor de vastenperiode op weg naar Pasen. Klik hier om de brief te downloaden. In de komende novenen worden ook gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 17 april: Pasen.

De zusters doen een oproep aan iedereen die Klooster Cenakel een warm hart toedraagt: "Wij vragen bescheiden om uw financiële steun voor de dakrenovatie van onze gebouwen." Na een grondige inspectie van de daken van het klooster en de kapel is geconstateerd dat deze in een zeer slechte staat verkeren en dringend opgeknapt moeten worden. Aan dit project zijn hoge kosten verbonden. "Elke donatie is waardevol en wordt dankbaar aanvaard", zo verzekeren de zusters. Giften zijn belangrijk voor de gemeenschap, niet alleen om in het levensonderhoud te voorzien, maar ook voor de instandhouding van de kloosterpanden.

Financiële bijdrage kunnen worden overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer:
NL44 INGB 0000 2660 75.

Klooster Cenakel is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Klik hier voor de ANBI-gegevens.

christuskindIn hun adventsbrief aan de vrienden van Klooster Cenakel blikken de zusters zoals gebruikelijk terug op het afgelopen jaar. "Nog is de corona-pandemie helaas niet ten einde", noteren ze. "Hoeveel leed en eenzaamheid heeft zij in heel de wereld teweeggebracht. Toch mogen we God danken dat wij hier allen gespaard zijn gebleven. We zijn blij en dankbaar dat we weer samen Eucharistie kunnen vieren en dat we ook af en toe bezoek kunnen ontvangen van onze dierbaren." Er werd heel wat gerepareerd en gerenoveerd in 2021. Het pand kreeg een grondige schilderbeurt. Vrijwilligers namen de tuin onderhanden en er kwamen beveiligingscamera's. In de kapel werden de koorbanken in het slotgedeelte aangepast, zodat ze naar het Allerheiligste zijn gericht. Door de gaven van vrienden en weldoeners waren deze projecten mogelijk. Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

mariabeeldkapelMet het oog op de naderende Mariafeesten hebben de vrienden van Klooster Cenakel de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus, die in een toespraak wees op de 'moederlijke roeping' van Maria: "De Moeder die liefheeft en kinderen voortbrengt, die in staat zijn lief te hebben overeenkomstig het gebod van Jezus." Gebedsintenties voor het noveengebed in het klooster voor de Mariafeesten kunnen via een online formulier worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

"Midden in de wijk, op de hoek van de Sint-Willibrordusstraat en de Sint-Ludgerushof, staat Klooster Cenakel. Sinds 1999 wonen en werken hier de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding, ofwel de Roze Zusters. De vijf zusters, te herkennen aan hun knalroze habijt, leiden een teruggetrokken leven: alleen voor hoognodige doktersbezoekjes komen ze buiten de poorten van het klooster." Aldus begint een twee pagina's tellend artikel in de zomereditie van het huis-aan-huis-kwartaalblad Zo is Zuilen, met als kop 'Binnenkijken in het roze klooster'. Aan het woord komt overste zuster Maria Confidens (foto (Boris Schmidt) met tekst uit het blad). Op de vraag waarom de zusters de kleur roze dragen zegt ze: "Dat heeft de stichter bepaald. De aanbidding maakt blij, daarom moeten we er blij uitzien. De vrolijke kleur herinnert ons aan de heilige Geest. Kinderen vinden het prachtig. Als we in de tuin werken met de poorten open, hoor je ze vaak roepen." Ze voegt er aan toe dat de zusters buiten het klooster een grijs habijt dragen om niet teveel op te vallen. Maar ook dan blijven ze niet onopgemerkt: "Toen ik een tijd geleden naar de dokter moest, riep een man op straat verbaasd uit: Nonnen! Bestaan die nog? Toen zei ik: O ja hoor, we bestaan nog!" Zuster Maria Confidens vertelt openhartig over haar levenskeuze: "Ik dacht: als ik eenmaal in het klooster ben, dan loop ik zo in Jezus' armen. En dat is ook zo, ik heb gevonden wat ik zocht." Maar toch was het niet makkelijk: "Zeker in het begin moest ik erg wennen. Het afscheid met mijn ouders ging ook niet zonder tranen." Klik hier om het artikel te downloaden.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. De zusters citeren daarin paus Franciscus die tijdens de algemene audiëntie van 19 juni 2019 in Rome sprak over Pinksteren. Hij verwees naar de leerlingen van Jezus, die biddend verenigd waren: "Het gebed is de 'long' die adem geeft aan de leerlingen van alle tijden; zonder gebed kun je geen leerling van Jezus zijn; zonder gebed kunnen wij geen christenen zijn! Het is de lucht, de long van het christelijk leven." In de brief schrijven de zusters gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 14 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht.

Palmzondag, 28 maart, 10.00 uur: Euchristieviering.
Witte Donderdag, 1 april, 17.00 uur: Eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 2 april, 15.00 uur: Herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: Lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 3 april, 19.00 uur: Paaswake.
Paaszondag, 4 april, 9.00 uur: Eucharistieviering (Gregoriaans).
Paasmaandag, 5 april, 9.00 uur: Eucharistieviering.

In hun jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd aan de vrienden van de communiteit vragen de zusters van Klooster Cenakel speciaal aandacht voor Jozef. Ze halen paus Franciscus aan, die met de heilige Johannes Paulus II benadrukt dat "de heilige Jozef, zoals hij liefdevol zorg droeg voor Maria en zich vol ijver en vreugde wijdde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij ook zorg droeg voor het mystieke lichaam, de Kerk, waarvoor de heilige Maagd Maria het voorbeeld en voorafbeelding is en die Jozef ook beschermt en behoedt". Klik hier om de brief te downloaden. Voor de komende novenen in Klooster Cenakel, worden ook ingezonden gebedsintenties opgenomen. Er zijn novenen voor de volgende feestdagen: 19 maart: St. Jozef; 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap); 4 april: Pasen.