Auteurs Archief: Peter van Zoest

christuskind"Terwijl oorlogszuchtige stormen over de wereld van vandaag razen roept Kerstmis ons terug naar het teken van het kind." Citaat uit de kersttoespraak van paus Franciscus in 2017. Een fragment hieruit is opgenomen in de jaarlijkse adventsbrief die vrienden van Klooster Cenakel van de zusters hebben ontvangen. Daarnaast blikken ze terug op gebeurtenissen in 2017. "Op 13 februari dit jaar mochten wij tot onze grote vreugde Zr. Lusia Maria uit Indonesië in ons midden verwelkomen", zo noteren ze onder meer. "Al heel gauw voelde zij zich bij ons thuis en is nu o.a. ijverig bezig onze moeilijke taal een beetje onder de knie te krijgen. We zijn nu met 5 zusters hier in Utrecht van drie nationaliteiten." Ook laten de zusters weten: "Op 2 november is onze Zr. M. Luca is op 91 jarige leeftijd in Uden overleden. Zij was de laatste van onze zusters die In Uden woonden. Bijna 20 jaar lang hebben zij daar een zeer goede verzorging gehad." Ze besluiten: "Ten slotte willen wij u heel hartelijk danken voor uw meeleven, uw meebidden en voor uw steun. Dat is werkelijk een bemoediging voor ons allen. Wij hopen dat dit Kerstfeest u veel vreugde en vrede mag brengen, die ook in het nieuwe jaar met u mee blijft gaan. Zo wensen wij u van harte een Zalig Kerstfeest en een rijk gezegend 2019." Klik hier om de adventsbrief te downloaden. Foto: beeldje van het Christuskind in Klooster Cenakel.

kardinaalsijkDe Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 8 september, het feest van Maria Geboorte, viert Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, om 8.00 uur de eucharistie in Klooster Cenakel. Aansluitend bidt hij samen met de aanwezigen de rozenkrans. Iedereen is van harte welkom.

Op 13 oktober 2017 werd de viering van het honderdjarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. Zij riep op om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. "Deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis", schrijven de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen in hun bisdommen.

mariabeeldkapelDe vrienden van Klooster Cenakel hebben deze week weer de jaarlijkse 'noveenbrief' met het oog op de naderende Mariafeesten ontvangen. 'Maria, een genade voor heel het Godsvolk', luidt de titel boven een citaat van paus Franciscus dat de zusters ter inspiratie hebben opgenomen in hun schrijven. De brief eindigt met een uitnodiging om gebedsintenties op te sturen voor hun noveengebed rond de komende feesten: 15 augustus: Maria Tenhemelopneming, 22 augustus: Maria Koningin, 8 september: Maria Geboorte, 15 september: Maria van smarten en de rozenkransmaand oktober. Via een online formulier kunnen de intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: Mariabeeld in de aanbiddingskapel van Klooster Cenakel.

sacramentsprocessie20181Zo'n honderd belangstellenden woonden op Sacramentsdag (3 juni) de eucharistieviering bij in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel. Aansluitend liepen de meesten van hen mee met de Sacramentprocessie door enkele straten rond het klooster. De viering, die om 14.00 uur begon, werd in het Engels gehouden, in verband met deelname vanuit de Fillippijnse gemeenschap in de Randstad. Celebranten waren pater Aaron Paul Hizola SVD en pater Gilbert Razon SVD, beiden afkomstig uit de Filippijnen. Na afloop van de processie was er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de gasten kleine gerechten en/of wat te drinken mee hadden genomen.

Biddende HandenVrienden van Klooster Cenakel hebben voor Pinksteren weer de jaarlijkse 'noveenbrief' ontvangen. "Met het naderen van het hoogfeest van Pinksteren kunnen we het niet nalaten te spreken over de relatie tussen de christelijke hoop en de heilige Geest", citeren de zusters paus Franciscus. "De Geest is de wind die ons voortdrijft, die ons op weg houdt, waardoor we ons pelgrims en voorbijgangers voelen, en die ons niet de kans geeft gemakzuchtig te worden en een volk te worden dat 'stil zit'." Ze laten in de brief weten gebedsintenties te verwelkomen om op te nemen in hun Pinksternoveen die vrijdag 11 mei begint en eindigt op de zaterdag vóór Pinksteren. Via een online formulier kunnen intenties worden doorgegeven. Klik hier om de noveenbrief te downloaden. Foto: biddende handen; glas-in-lood, koepel in de hal van Klooster Cenakel.

Bij gelegenheid van Sacramentsdag wordt op 3 juni vanuit de St. Ludgerus Aanbiddingskapel van Klooster Cenakel een Sacramentsprocessie gehouden. Voorafgaand vindt om 14.00 uur een eucharistieviering in het Engels plaats, samen met de Filippijnse gemeenschap in Utrecht en omstreken, gecelebreerd door pater Aaron Paul Hizola SVD en pater Gilbert Razon SVD, beiden afkomstig uit de Filippijnen. Na afloop van de processie is er een maaltijd in de kloostertuin, waarvoor de deelnemers wordt gevraagd kleine gerechten en/of wat te drinken mee te nemen. Informatie: Violette van Liebergen, e-mail: vvliebergen@gmail.com.

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om in de St. Ludgerus Aanbiddingskapel deel te nemen aan speciale vieringen.

Witte Donderdag, 29 maart, 18.00 uur: eucharistieviering, herdenking Laatste Avondmaal.
Aansluitend stille aanbidding.
Goede Vrijdag, 30 maart, 15.00 uur: herdenking lijden en sterven van Christus;
18.00 uur: lof ter ere van de Moeder der Smarten.
Paaszaterdag, 31 maart, 20.00 uur: paaswake.
Paaszondag, 1 april, 9.00 uur: eucharistieviering (gregoriaans).
Paalmaandag, 2 april, 9.00 uur: eucharistieviering.

Vrienden van Klooster Cenakel ontvangen dezer dagen de jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd van de communiteit. De zusters citeren paus Franciscus, die in een toespraak op 1 maart 2017 onder meer zei: "De Veertigdagentijd is een reis richting de Verrezen Jezus, het is een periode van boetedoening, ook van versterving, maar niet als een doel in zichzelf, maar veeleer erop afgestemd om ons met Christus weer te doen op- staan, om onze doop-identiteit te vernieuwen." Ze voegen er aan toe dat voor de feestdagen, 19 maart (de heilige Jozef), 9 april (Maria Boodschap) en voor Pasen er weer novenen worden gehouden voor de grote noden van kerk en wereld. De zusters nodigen iedereen uit met hen mee te bidden en persoonlijke intenties kenbaar te maken. Klik hier om de brief te downloaden.

ludgerus1De gemeente Utrecht heeft vandaag een beeld van de heilig Ludgerus bij de naar hem genoemde aanbiddingskapel van Klooster Cenakel laten plaatsen. Het stond naast de nabijgelegen Sint-Jacobuskerk die op 8 oktober de deuren sloot. In overleg met de geloofsgemeenschap die gebruik maakte van de kerk, is besloten het stenen beeld te verhuizen naar de nieuwe plek bij het klooster. De foto's hieronder bieden een impressie van de operatie (klikken voor vergroting). Belangstellenden kunnen op een fraai informatiebord het verhaal van Ludgerus lezen: "Ludgerus 742-809 (Liudger/Ludger/Ludgerus). In 742 werd, op het landgoed Suecsnon van zijn grootvader, de Friese edelman Wursing, Liudger geboren. In 719 was het Friese ten noorden van de Rijn en de stad Utrecht door de Franken veroverd. De Friese naam Liudger betekent 'Speer van het volk'. Op 12 jarige leeftijd ontmoette hij Bonafacius, die kort daarna in 754 in Dokkum werd vermoord. Liudger ging in 753 studeren aan de koorschool van de Salvatorkerk die stond op het huidige Domplein in Utrecht. Later ging hij studeren in York, in Engeland, waar hij in 767 tot diaken werd gewijd. Zijn leermeester daar was Alcuin, de latere leermeester van keizer Karel de Grote. Liudger herbouwde de Lebuïnuskerk in Deventer, die eerder door de Saksen was verwoest. In 777 werd hij in Keulen tot priester gewijd, waarna zijn missioneringswerk begon in Deventer en Dokkum. Vanwege de opstand van de Saksen en Friezen in 785, ging hij op pelgrimstocht naar Rome en Monte Cassino. In 791 weigerde hij in te gaan op hert verzoek van Karel de Grote, om bisschop te worden van Trier. In 799 stichtte Liudger een abdij in Werden bij Essen. Uiteindelijk stemde hij toe om bisschop te worden van Mimegemaford, waar hij een klooster had gesticht. Naar het klooster, 'Monasterium' in het Latijn, werd de plaats later Münster genoemd. In 805 werd hij tot 1e bisschop van Münster gewijd. Hij stierf in 809 in Billerbeck bij Münster en werd begraven in zijn abdij te Werden. In 900 waren er veel landerijen langs de Vecht, waaronder Suecsnon, nog eigendom van de abdij in Werden. Deze landerijen werden in ca. 1050 overgedragen aan de kerk van Utrecht. Liudger is de eerste van wie bekend is dat hij werd geboren in Zuilen. Hij was dus de eerste Zuilenees. De ontwikkeling van de plaatsnaam Suecsnon is als volgt: Suecsnon, Suecen, Zwesen, Suylen-en Sueceringhe, Zuilen-en-Zweezereng, Zuilen. Zuilen werd in 1954 verdeeld tussen Utrecht en Maarssen. Het grootste deel van de Zweezereng is de huidige wijk Zuilen. Maarssen noemde het oude dorp voortaan Oud-Zuilen."